VĂN BẢN PHÁP LÝ

Thứ ba - 21/08/2018 09:51 2814
Sô/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1229/QĐ-TCTK 03/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
1228/QĐ-TCTK 03/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học thống kê khu vực III thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
1227/QĐ-TCTK 03/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học thống kê khu vực II thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
1226/QĐ-TCTK 03/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học thống kê khu vực I thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
1225/QĐ-TCTK 03/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị hành chính thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
1007/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1006/QĐ-TCTK 20/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1005/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thống kê
1004/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Giá
1003/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia
1002/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê
1001/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dung công nghệ thông tin thống kê
1000/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
999/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế hoạch tài chính
996/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê
995/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế
994/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường
993/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Dân số và Lao động
992/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
991/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng
990/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
989/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê
987/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thống kê
986/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
30/NQ-CP 12/03/2020 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế
293/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
13/2019/TT-BKHĐT 31/12/2019 Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
1233/QĐ-TCTK 08/08/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
 748/QĐ-TCTK 30/5/2019  Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
146/QĐ-TTg 01/02/2019  Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019  Quy định Bộ tiêu chí thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
01/2019/QĐ-TTg 5/01/2019  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
 716/CTK-TCHC 21/11/2018  Về việc hướng dẫn nội dung, định mức chi trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đợt 2
 43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018  Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
 529/CTK-TCHC 11/9/2018  Về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018  Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 
 772/QĐ-TTg  26/06/2018  Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 501/QĐ-TTg  10/05/2018  Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
 44/CT-TTg  06/12/2017  Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
 643/QĐ-TTg  11/05/2017  Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 
 161A/KH-CTK 26/3/2017  Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Cục Thống kê
 858/QĐ-TCTK  20/12/2016  Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 
 54/2016/QĐ-TTg  19/12/2016  Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
 833/QĐ-TCTK  06/12/2016  Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
 43/2016/QĐ-TTg  17/10/2016  Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 
 94/2016/NĐ-CP  01/07/2016  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 
 95/2016/NĐ-CP  01/07/2016  Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 
 97/2016/NĐ-CP  01/07/2016  Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 
 89/2015/QH13  23/11/2015  Luật Thống kê 
2176A/QCPH-TCT-TCTK  10/11/2015  Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê 
 1026/QĐ-TCTK  26/10/2015  Ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước 
 1225/QĐ/TTg  31/07/2015  Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 
 715/QĐ-TTg  22/05/2015  Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 1433/QĐ-TCTK  27/12/2014  Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê 
 203/QĐ-TCTK  02/4/2014  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
 781/QĐ-CTK  30/5/2013  Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử Cục Thống kê Bình Phước
Nội dung quy chế quản lý, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử Cục Thống kê Bình Phước (Ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-CTK)
 20/2012/TT-BTC  20/07/2012  Thông tư quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 803/QĐ-TTg  28/06/2012  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia 
 161/QĐ-TCTK  12/04/2012  Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê 
 53/2012/TT-BTC  09/04/2012  Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
 02/2012/TT-BKHĐT  04/04/2012  Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 
 395/QĐ-BKHĐT  30/03/2012  Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 718/QĐ-TCTK  02/11/2011  Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thống kê 
 707/QĐ-TCTK  31/10/2011  Về ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 1803/QĐ-TTg  18/10/2011  Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
 1075/QĐ-BKHĐT  26/07/2011  Quyết dịnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
 28/2011/QĐ-TTg  17/05/2011  Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 
 20/QĐ-TCTK  14/01/2011  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 77/2010/QĐ-TTg  30/11/2010  Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
 590/QĐ-CTK  12/9/2010  Về việc thành lập Ban biên tập và chế độ nhuận bút thù lao đối với trang thông tin điện tử của Cục Thống kê Bình Phước
 415/QĐ-TCTK  14/06/2010  Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch xây dựng Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025" 
 43/2010/QĐ-TTg  02/06/2010  Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 
 39/2010/QĐ-TTg  11/05/2010  Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 
 312/QĐ-TTg  02/03/2010  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay741,177
  • Tháng hiện tại9,487,442
  • Tổng lượt truy cập358,154,553
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây