Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tổng điều tra Nông nghiệp NT và thủy sản 2016
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

I. Các văn bản ban hành

1. Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016

2. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương

3. Quyết định thành lập tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương

4. Công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28 tháng 12 năm 2105 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ thường trực

5. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bình Phước

6. Công văn số 41/BCĐT-TTT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản cấp huyện, xã

7. Công văn số 76/BCĐTW ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn lập bảng kê các đơn vị điều tra

8. Quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 (Ban hành kèm theo công văn số 76/BCĐTW ngày 19/02/2016 của BCĐ TĐT nông nghiệp, nông thôn và thủy sản Trương ương)

9. Công văn số 119/TCTK-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục Thống kê về việc hướng quản lý, dẫn sử kinh phí công tác lập bảng kê đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

10. Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bổ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

11. Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

11. Kế hoạch công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

12. Hỏi - đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13. Kế hoạch số 280/KH-BCĐT ngày 19/4/2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bình Phước về kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 tỉnh Bình Phước

14. Kế hoạch về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bình Phước

II. Phiếu điều tra và giải thích, hướng dẫn ghi phiếu

1. Phiếu đều tra 

- Phiếu 01/TĐTNN-HO: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ

- Phiếu 02/TĐTNN- TT: Phiếu thu thập thông tin về trang trại

- Phiếu 03/TĐTNN-XA: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã

- Phiếu 04/TĐTNN-HM: Phiếu thu thập thông tin về kinh tế hộ nông thôn

- Phiếu 05/TĐTNN-HTT: Phiếu thu thập thông tin về lao động và điều kiện sống của công nhân tại tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn

- Phiếu 06/TĐT-NTM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Phiếu 07/TĐTNN-CĐL: Phiếu thu thập thông tin về cánh đồng lớn

- Phiếu 08/TĐT-VietGAP: Phiếu thu thập thông tin về sản phẩm được cấp chứng nhân VietGAP và tương đương

2. Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu 

- Giải thích phiếu 01/TĐTNN-HO: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ

- Giải thích phiếu 02/TĐTNN- TT: Phiếu thu thập thông tin về trang trại

- Giải thích phiếu 03/TĐTNN-XA: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã

- Giải thích phiếu 04/TĐTNN-HM: Phiếu thu thập thông tin về kinh tế hộ nông thôn

- Giải thích phiếu 05/TĐTNN-HTT: Phiếu thu thập thông tin về lao động và điều kiện sống của công nhân tại tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn

- Giải thích phiếu 06/TĐT-NTM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Giải thích phiếu 07/TĐTNN-CĐL: Phiếu thu thập thông tin về cánh đồng lớn

- Giải thích phiếu 08/TĐT-VietGAP: Phiếu thu thập thông tin về sản phẩm được cấp chứng nhân VietGAP và tương đương

III. Biểu tổng hợp nhanh và giải thích

1. Biểu tổng hợp nhanh

Biểu tổng hợp nhanh phiếu 01/TĐTNN-HO

Biểu tổng hợp nhanh phiếu 02/TĐTNN-TT

Biểu tổng hợp nhanh phiếu 03/TĐTNN-XA

2. Giải thích biểu tổng hợp nhanh

Giải thích biểu tổng hợp nhanh phiếu 01/TĐTNN-HO

Giải thích biểu tổng hợp nhanh phiếu 02/TĐTNN-TT

Giải thích biểu tổng hợp nhanh phiếu 03/TĐTNN-XA

IV. Các phụ lục

1. Phụ lục 1: Danh mục các dân tộc Việt Nam

2. Phụ lục 2: Phân bổ số lượng địa bàn và điều tra mẫu

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh