Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tổng điều tra kinh tế năm 2017
 Bản in     Gởi bài viết  
Các văn bản, tài liệu hướng dẫn về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kèm theo quyết định này là phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tổng điều tra kinh tế 2017 thu thập thông tin về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

            + Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

              + Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

              + Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Các văn bản ban hành:

  Kế hoạch số 163/KH-BCĐTĐT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

  Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tham gia công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  Kế hoạch số 52/KH-BCĐTĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Phước về việc triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

 ♦ Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 ♦ Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

  Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 ♦ Công văn số 693/BCĐT-TTT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Bình Phước về việc thành Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp huyện, xã

 ♦ Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

 ♦ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  Nội dung Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

CÁC LOẠI PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Phiếu doanh nghiệp

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2016

 Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

 Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2016

 Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thị sản phẩm công nghiệp năm 2016

 Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài năm 2016

 Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2016

 Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2016

 Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2016

 Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2016

 Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016

 Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm 2016

 Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2016

 Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2016

 Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và mô giới bảo hiểm năm 2016

 Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2016

 Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016

 Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2016

 Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế năm 2016

 Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo năm 2016

 Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải năm 2016

 Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư chưa sản xuất, kinh doanh năm 2016

 Phiếu 1D/TĐTKT- VP: Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh gnhiệp nước ngoài năm 2016

2. Phiếu cá thể

 Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

 Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp

 Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi

 Phiếu 2C/TĐTKT-TN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

 Phiếu 2D/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác

3. Phiếu hành chính sự nghiệp

 Phiếu 3A/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước

 Phiếu 3Am/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước

 Phiếu 3S/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp

 Phiếu 3Sm/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp

 Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo

 Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo

 Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế

 Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế

 Phiếu 3V/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao

 Phiếu 3Vm/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao

 Phiếu 3T/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông

 Phiếu 3Tm/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông

 Phiếu 3H/TĐTKT-HH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngaoì tại Việt Nam

4. Phiếu Tôn giáo

 Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

CÁC PHỤ LỤC

 Phụ lục 1: Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn hệ thống

 Phụ lục 2: Quy trình chọn mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở hành chính, sự nghiệp

 Phụ lục 3: Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh sách cơ sở SXKD cá thể của Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 Phụ lục 4: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước khối Trung ương

 Phục lục 5: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp địa phương và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

PHIẾU ĐIỀU TRA  (FILE EXCEL)

1. Phiếu doanh nghiệp

2. Phiếu cá thể

3. Phiếu hành chính sự nghiệp

4. Phiếu tôn giáo

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh