Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Các văn bản về phòng chống tham nhũng
 Bản in     Gởi bài viết  
Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng 
 

Số/ký hiệu

 Ngày ban hành

 Trích yếu nội dung

407/UBND-NC 16/02/2017 Về việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
107/KH-CTK 26/02/2015 Kế hoạch hành động năm 2015 thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Bình Phước
11/KH-TCTK 09/02/2015 Kế hoạch hành động năm 2015 thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Thống kê.
863/BTP-ĐA4061 25/3/2014 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyền truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2014
862/BTP-PBGDPL 25/3/2014 Về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014
78/2013/NĐ-CP 17/7/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
636/QĐ-UBND 03/4/2012 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyền truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức vfa nhân dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2016
    Nội dung Đề án tuyên truyền, phổ biến, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011)
4061/QĐ-BTP 14/10/2011 Đề án tuyên truyền, phổ biến, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
1008/QĐ-TCTK 26/9/2006 Về việc ban hành Chương trình hành động của Tổng cục Thống kê về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh