Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Các văn bản pháp luật Thống kê khác
 Bản in     Gởi bài viết  
VĂN BẢN PHÁP LÝ 
 

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

85/2017/NĐ-CP 19/7/2017 Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan nganh bộ
643/QĐ-TTg 11/5/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
239/QĐ-TCTK 23/3/2017 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê
213/QĐ-TCTK 03/03/2017 Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê
138/QĐ-TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê" 
 889/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý 
 888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 
 886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 
1919/QĐ-BKHĐT 28/12/2016 Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
858/QĐ-TCTK 20/12/2016 Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
833/QĐ-TCTK 06/12/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê 
2953/QĐ-UBND 17/11/2016 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
97/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
95/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
94/2016/NĐ-CP 01/7/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
109/2016/TT-BTC 30/6/2016 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
485/QĐ-TCTK 16/6/2016 Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý và sử dụng tài khoản quản trị hệ thống công nghệ thông tin Tổng cục Thống kê
2176A/QCPH-TCT-TCTK 10/11/2015 Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Quyết định về việc ban hành Quy trình biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước
1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quyết định về việc quy định nội dung, cơ chế phối hợp chia sẽ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành...
1161/QĐ-TTg 23/7/2015 Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
715/QĐ-TTg 22/5/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
141/QĐ-TCTK 13/3/2015

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tao, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoan 2015 - 2020 của Tổng cục Thống kê.

Kế hoạchKế hoạch đào tao, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoan 2015 - 2020 của Tổng cục Thống kê

1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sử đổi Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015 - 2020.
2284/QĐ-UBND 27/10/2014

Phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 27/10/2014)

06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014

Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê.

Phụ lục 02: Phù hiệu, biển hiệu

914/QĐ-BKHĐT 22/7/2014

- Ban hành Quy chế giải quyết tố cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Quy chế giải quyết tố cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Ban hành kèm theo Quyết định số 912/QĐ-BKHĐT ngày 22/7/2014).

912/QĐ-BKHĐT 22/7/2014

- Ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Quy chế giải quyết khiếu nại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Ban hành kèm theo Quyết định số 912/QĐ-BKHĐT ngày 22/7/2014).

680/QĐ-BKHĐT 28/5/2014 Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê
203/QĐ-TCTK 02/4/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Bình Phước
556/QĐ-UBND 21/3/2014 Phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
461/QĐ-UBND 10/3/2014 Về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
05/2014/CT-UBND 28/02/2014 Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
03/CT-UBND 16/01/2014 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
884/QĐ-TCTK 28/8/2013 Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

79/2013/NĐ-CP

78/2013/NĐ-CP

19/7/2013

17/7/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 

Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập

768/QĐ-BKHĐT 17/6/2013 Về việc ban hành Quý chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thồng kê Việt Nam"
34/2013/QĐ-TTg
04/6/2013
Về việc ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
13/QĐ-TCTK
07/01/2013 Về việc ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
628/QĐ-TCTK 05/11/2012 Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015
05/2012/TT-BKHĐT  19/10/1012  Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam"

803/QĐ-TTg

 

1215/QĐ-UBND

 28/6/2012

 

 12/6/2012

Phê duyệt chương trình điều tra thống kê quốc gia 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

161/QĐ-TCTK  12/4/2012 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
02/2012/TT-BKHĐT  04/4/2012 Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
395/QĐ-BKHĐT  30/3/2012
Về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
731/UBND-KHTH 20/3/2012 Về việc thu thâp, tổng hợp Hệ thống các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
1803/QĐ-TTg 18/10/2011 Về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
     

77/2010/QĐ-TTg

 30/11/2010

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
20/QĐ-TCTK 14/01/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
40/QĐ-TCTK 14/01/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
     
 54/2010/QĐ-TTg  24/8/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 415/TCTK-QĐ  14/6/2010 Về việc phê duyệt "Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025"
 412/QĐ-TCTK  09/6/2010
 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

 312/QĐ-TTg

40/2004/NĐ-CP

02/3/2010

13/2/2004

 Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

 95/QĐ-TCTK
 20/1/2004
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Bình Phước
 28/1998/CT-TTg
19/8/1998 Về việc tăng cường và hiện đại hóa công tác thống kê
 32/TCTK-QĐ

18/2/1997

 Về việc thành lập Thanh tra Cục Thống kê

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh